Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
27.01.2020r.
IP: 3.233.219.101
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Rok 2018/2019 Rok 2017/2018 Rok 2016/2017 Rok 2015/2016 Rok 2014/2015 Rok 2013/2014

Rok szkolny 2016/2017

Terminy naboru do szkół ponadgimnazjalnych


Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
04.05.2017 09.06.2017 14:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
23.06.2017 08:00 27.06.2017 14:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
30.06.2017 14:00 30.06.2017 14:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
30.06.2017 14:00 10.07.2017 14:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
11.07.2017 14:00 11.07.2017 14:00 Publikacja list przyjętychOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-05-06 11:39:52
KOMUNIKAT!

Uwaga uczniowie klas III gimnazjum!


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mrągowskim rozpocznie się 4 maja 2017r.

Link do strony logowania:

www.mragowo.edu.com.pl

Od tego dnia uczniowie będą mogli zakładać swoje konta w systemie w celu wyboru szkoły i oddziałów według preferencji.

szkolny doradca zawodowyOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-04-25 08:17:31
Praktyki zawodowe

  

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów klas III gimnazjum do zapoznania się z informacją, Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie - Związku Pracodawców, zawierającą wykaz zakładów zrzeszonych w tym związku, które zgłosiły zapotrzebowanie na młodocianych pracowników na rok szkolny 2017/2018.

Ogółem 55 zakładów zrzeszonych w CRR Mrągowo zgłasza chęć szkolenia 89 pracowników młodocianych w 14 zawodach.

Szczegółowe informacje można uzyskać od szkolnego doradcy zawodowego w każdy poniedziałek 14.25 - 15.25, czwartek 14.35 - 15.35 i w innych dniach i godzinach wcześniej ustalonych.

doradca zawodowy mgr inż. Wojciech DodaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-03-10 11:49:19
Działania w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjum

OBSZAR I Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

1. Diagnozowanie potrzeb doradczych uczniów z wykorzystaniem różnych metod i źródeł pozyskiwania informacji na ten temat.

Sposób realizacji:

 • Opracowywanie kwestionariuszy ankiet nt. rozpoznawania potrzeb doradczych uczniów.
 • Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów.
 • Przeprowadzanie rozmów (wywiadów kierowanych) z uczniami lub rodzicami, nauczycielami przedmiotu, wychowawcami, pedagogiem szkolnym lub też psychologiem szkolnym, pracownikami PPP na temat potrzeb doradczych uczniów.
 • Analiza literatury przedmiotu pod kątem potrzeb doradczych uczniów.
 • Konsultowanie potrzeb doradczych uczniów z rodzicami (lub Radą Rodziców) i Samorządem Szkolnym.

2. Diagnoza potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych. Projektowanie wsparcia związanego z rozwijaniem indywidualnych zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

Sposób realizacji:

 • Przeprowadzenie rozmów z nauczycielami nt. uczniów szczególnie uzdolnionych. Wytypowanie tych uczniów.
 • Przeprowadzenie diagnozy potrzeb doradczych uczniów szczególnie uzdolnionych (poprzez rozmowy lub przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców).
 • Pomoc uczniowi w projektowaniu przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Wskazanie możliwości i form rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.

OBSZAR II Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

1. Udostępnianie informacji na temat szkół średnich funkcjonujących na terenie powiatu i powiatów ościennych.

Sposób realizacji:

 • Gromadzenie ulotek/materiałów informacyjnych szkół i pozostawienie ich w miejscach gdzie przebywają uczniowie, np. w bibliotece, gablocie szkolnego doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego.
 • Przedstawienie ofert szkół ponadgimnazjalnych podczas lekcji wychowawczych.
 • Zbieranie i gromadzenie informacji drukowanych, informacji multimedialnych.
 • Tworzenie biblioteczki – gromadzenie i aktualizowanie informacji o tendencjach na rynku pracy, dostępnej ofercie edukacyjnej itp.

2. Umieszczanie materiałów oraz informacji z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego na stronie internetowej szkoły lub w gablocie szkolnej.

Sposób realizacji:

 • Śledzenie zmian (i nowinek) dotyczących doradztwa edukacyjno – zawodowego, przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa na stronę www szkoły lub do gabloty informacyjnej.
 • Zamieszczanie wybranych materiałów i informacji doradczych na stronie www szkoły.

OBSZAR III Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

1. Prowadzenie spotkań z rodzicami w ramach pomocy uczniom w przygotowaniu do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Sposób realizacji:

 • Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów gimnazjum poświęconych tematyce doradztwa zawodowego.

2. Prowadzenie zajęć dla uczniów (można konkretnie dla klas) gimnazjum przygotowujących do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Sposób realizacji:

 • Prowadzenie zajęć warsztatowych (z wykorzystaniem metod aktywizujących) poświęconych rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych uczniów (cech osobowościowe).
 • Organizowanie spotkań z osobami, które osiągnęły sukces zawodowy oraz z pracodawcami celem uświadomienia uczniom znaczenia wyboru zawodu pod kątem cech osobowościowych człowieka i jego predyspozycji zawodowych.
 • Angażowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum do udziału w przedsięwzięciach poświęconych doradztwo zawodowemu na terenie szkoły i poza nią (np. współtworzenie gabloty informacyjnej).

OBSZAR IV Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę/placówkę.

1. Współpraca z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu w zakresie informowania o możliwościach dalszego kształcenia.

Sposób realizacji:

 • Spotkania z przedstawicielami szkół średnich (nauczyciele, nauczyciele zawodu, dyrektor, doradca ze szkoły ponadgimnazjalnej, pedagodzy).

2. Monitorowanie realizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego przez dyrektora szkoły.

Sposób realizacji:

 • Organizowanie okresowych spotkań z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym poświęconych realizacji planu na rzecz doradztwa zawodowego w szkole.
 • Udział w zajęciach i spotkaniach poświęconych doradztwu.

OBSZAR V Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

1. Szkolenia dla nauczycieli wychowawców w zakresie możliwości wykorzystania lekcji wychowawczych do realizacji doradztwa zawodowego w szkole.

Sposób realizacji:

 • Warsztaty dla wychowawców, udostępnienie materiałów (np. scenariuszy zajęć, konspektów, materiałów multimedialnych).

2. Nawiązanie i zaproszenie do współpracy Rady Pedagogicznej w celu wspólnego tworzenia efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz zapewnienia ciągłości działań doradczych.

Sposób realizacji:

 • Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach planu wychowawczego szkoły.
 • Określenie zakresu współpracy przy realizacji działań doradczych np. organizowaniu konkursów z zakresu doradztwa zawodowego oraz uczestnictwo w Targach Edukacyjnych.

OBSZAR VI Podniesienie świadomości rodziców dotyczącej działań związanych z preorientacją zawodową uczniów szkoły podstawowej.

1. Zdiagnozowanie i rozwój zainteresowań uczniów szkoły podstawowej.

Sposób realizacji:

 • Przeprowadzenie rozmów z uczniami/rodzicami uczniów.
 • Wzbogacenie procesu kształcenia w szkole podstawowej o cykliczne zajęcia wspierające rozwój zainteresowań pozaszkolnych dzieci.
 • Organizacja spotkań z przedstawicielami reprezentantów różnych zawodów i wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy.

szkolny doradca zawodowy Wojciech DodaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-09-29 08:23:39
KOMUNIKAT!

Uwaga uczniowie klas gimnazjum!

Jak w poprzednich latach, do Waszej dyspozycji jest szkolny doradca zawodowy. Zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach indywidualnych i warsztatowych z zakresu poznawania siebie, swoich mocnych i słabych stron, świata zawodów i możliwości edukacyjno-zawodowych.

Tygodniowy rozkład zajęć szkolnego doradcy zawodowego
w roku szkolnym 2016/2017

 • poniedziałek godz. 14.25 - 15.25
 • czwartek godz. 14.35 - 15.35

mgr inż. Wojciech DodaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-09-05 21:35:16